Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mēdiju auditorija

Iegadāties internetā

7,98

Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mēdiju auditorija
Par preci
Plaukta cena 9,39 €
Kategorija: Augstskolu mācību literatūra
Autors Rožukalne A.
Izdevējs Biznesa augstskola Turība
Izdošanas gads 2011
ISBN 9789984828565

Kas? Kur? Kāda? Mūsdienu mēdiju auditorija.

Mo­no­grā­fi­jā ap­ko­po­tas te­orē­tis­kās un da­žā­dos zi­nāt­nis­kos pē­tī­ju­mos fik­sē­tās at­zi­ņas par me­di­ju audi­to­ri­ju, spe­ci­fis­kām audi­to­ri­jas gru­pām, me­di­ju lie­to­ju­ma un me­di­ju so­ci­ālās ie­tek­mes as­pek­tiem. Vai­rā­kas no­da­ļas vel­tī­tas audi­to­ri­jas pē­tī­ju­mu ti­po­lo­ģi­jai un me­di­ju lie­to­ju­ma un ap­mie­ri­nā­ju­ma te­ori­jas iz­vēr­tē­ju­mam. Ap­ko­po­jot grā­ma­tai pa­re­dzē­to in­for­mā­ci­ju, līdz­ās te­orē­tis­kiem da­tiem un dis­ku­si­jām par da­žā­diem me­di­ju audi­to­ri­jas te­orē­tis­ka­jiem un prak­tis­ka­jiem as­pek­tiem, pie­vie­no­ta ak­tu­ālā­kā in­for­mā­ci­ja par Lat­vi­jas me­di­ju audi­to­ri­ju.

Saistītās preces