Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti

Iegadāties internetā

18,97

Uzņēmējdarbības vide un tās attīstības aspekti
Par preci
Plaukta cena 22,32 €
Kategorija: Ekonomika, uzņēmējdarbība
Autors Autoru kolektīvs
Izdevējs Biznesa augstskola Turība
Izdošanas gads 2013
ISBN 9789984828725

Uz­ņē­mu­ma pa­stā­vē­ša­na ilg­ter­mi­ņā ir at­ka­rī­ga no tā spē­jas ra­ci­onā­li iz­man­tot re­sur­sus un ra­dīt peļ­ņu, ņe­mot vē­rā ār­ējās vi­des fak­to­ru ie­tek­mi. Uz­ņē­mu­ma dar­bī­bas re­zul­tā­tu no­vēr­tē­ju­mā jā­ie­kļauj li­kum­sa­ka­rī­bas, kas sais­tī­tas ar tā cik­lis­ko at­tīs­tī­bu. Dar­bī­bas no­vēr­tē­ju­ma sis­tē­ma var bū­tis­ki ie­tek­mēt un būt par at­bal­stu ma­zo un vi­dē­jo uz­ņē­mu­mu at­tīs­tī­bai, jo, lai īs­te­no­tu ne­pie­cie­ša­mās pār­mai­ņas, kas piln­vei­do un uz­la­bo uz­ņē­mu­ma vēr­tī­bas ra­dī­ša­nas pro­ce­sus, vis­pirms ir jā­ap­zi­nās eso­šā si­tu­āci­ja. Efek­ti­vi­tā­tei jā­iz­pau­žas vis­os uz­ņē­mu­ma biz­ne­sa pro­ce­sos, un ko­pē­jās dar­bī­bas no­vēr­tē­ju­mam jā­bal­stās uz kri­tē­ri­jiem, kas sais­tī­ti ar kon­krē­ta uz­ņē­mu­ma dar­bī­bas sfē­ru, kon­krē­tu ra­žo­ša­nas teh­no­lo­ģi­ju un ie­tver se­vī ne ti­kai pār­strā­des pro­ce­su, bet arī uz­ņē­mu­ma or­ga­ni­zā­ci­ju un pār­val­di. Ne­ska­to­ties uz zi­nāt­nis­ka­jiem pē­tī­ju­miem, kas tiek īs­te­no­ti ma­zo un vi­dē­jo uz­ņē­mu­mu re­zul­ta­ti­vi­tā­tes no­vēr­tē­ša­nas jo­mā, vis­as pro­blē­mas jo­pro­jām vēl nav at­ri­si­nā­tas.

Ša­jā mo­no­grā­fi­jā ap­ska­tīts plašs spektrs no pa­stā­vo­šām uz­ņē­mēj­dar­bī­bas vi­des pro­blē­mām un pie­dā­vā­ti to ri­si­nā­ju­mi il­gā­kā vai īsā­kā lai­ka pe­ri­odā.

Saistītās preces