RES Latvienses III. Alīse Laua (1914-1944)

Iegadāties internetā

6,15

RES Latvienses III. Alīse Laua (1914-1944)
Par preci
Plaukta cena 7,69 €
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors Kalnača, Lokmane, Urbanoviča
Izdevējs Latvijas Universitātes akadēmiskais apgāds
Izdošanas gads 2015
ISBN 9789984459295

Krājumā „ALĪSE LAUA (1914–1994). IN HONOREM” ietilpst vienpadsmit rakstu, kurus tematiski vieno A. Lauas personība un zinātniskās darbības analīze. Krājuma ievaddaļā Dzintra Paegle sniegusi pārskatu par Alīses Lauas dzīvesgājumu un darba gaitām („Valodnieces Alīses Lauas (1914–1994) darba dzīves gājums”). Ieva Zuicena („Alīses Lauas ieguldījums latviešu leksikogrāfijas attīstībā”) un Inta Urbanoviča („Alīses Lauas devums latviešu frazeoloģijas attīstībā”) tuvāk aplūkojušas A. Lauas pienesumu leksikogrāfijas un frazeoloģijas teorijā un praksē. Latviešu un čehu frazeoloģijas sastatāmai analīzei veltīts Mihala Škrabala (Michal Škrabal) raksts „Frazēmu aktualizācija latviešu valodas korpusos – sakāmvārdi Zdeņeka Jirotkas romānā „Saturņins””, savukārt leksikogrāfijas kultūrvēsturiskam aspektam – Polijas un poļu attēlojumam „Latviešu konversācijas vārdnīcā” – Monikas Mihališinas (Monika Michaliszyn) raksts „The image of Poland and Poles in the “Latvian Encyclopedia” („Latviešu konversācijas vārdnīca”) (overview of major problems)”. Juris Baldunčiks plašā pētījumā „Kalki un puskalki latviešu valodā: interpretācijas un inventarizācijas jautājums” pievērsies vienam no aktuāliem vārdu krājuma papildināšanās aspektiem – kalkiem un to analīzei, kuru savulaik viena no pirmajām latviešu valodniecībā teorētiski aizsākusi Alīse Laua. Vārda nozīmes interpretācijas problemātika iztirzāta Ievas Kuplās rakstā „Verbu metonīmiju tipi un saistāmība latviešu valodā”, savukārt dialektu leksikai veltīts Brigitas Bušmanes pētījums „Sklandraušu nosaukumi latviešu valodā”. Īpašvārdu analīzes tematikai pievērsušies divu rakstu autori – onomastikā Regīna Kvašīte (Regina Kvašytė) un Genovaite Kačuškiene (Genovaitė Kačiuškienė) („Onimai Roberto Bringhursto poezijos rinktinėje „Kvėpuoti pėdomis“”), sengrieķu īpašvārdu atveidē – Mārtiņš Laizāns un Ojārs Lāms („Sengrieķu īpašvārdu atveide latviešu valodā: paražas vs. paraugs lingvistikas un poētikas aspektos”). Rakstu krājumā iekļauts arī Ilonas Miezītes sagatavots pārskats par A. Lauas kolekciju Rakstniecības un mūzikas muzejā.

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā