Darba attiecības no A līdz Z + CD

Iegadāties internetā

60,79

Darba attiecības no A līdz Z + CD
Darba attiecības no A līdz Z + CD
Darba attiecības no A līdz Z + CD
Darba attiecības no A līdz Z + CD
Par preci
Plaukta cena 75,99 €
Kategorija: Lietvedība. Grāmatvedība
Autors Korčagns E., Vancāne L.
Izdevējs Info Tilts
Izdošanas gads 2018
ISBN 2000003273829

GRĀMATA – formats A4, llp. – 254 + CD – 113 līgumu paraugiem un
pavaddokumentiem (MS Word).

Komplekta cena 58,24 EUR (iesk. PVN),
atsevišķi - Grāmatas cena 33,60 EUR (iesk. PVN),
CD ar līgumiem cena 44,80 EUR (iesk. PVN)

Grāmatā aplūkotas Darba likuma (ar tā jaunākajām izmaiņām) un citu darba tiesību normatīvo aktu prasības, darba devēja un darbinieka savstarpējās tiesības un pienākumi, tajā ietverti darba attiecības un darba aizsardzību reglamentējošo dokumentu paraugi, kuri izmantojami, darba attiecības dibinot, darba attiecību pastāvēšanas laikā un darba attiecības izbeidzot.
Grāmata būs noderīgs palīgmateriāls darba devējiem un personāla vadītājiem, pieņemot darbā jaunus darbiniekus, nosakot darbinieku darba apstākļus un nodarbinātības noteikumus, veicot darbinieku informēšanu un konsultējoties ar darbinieku pārstāvjiem, izbeidzot darba tiesiskās attiecības, kā arī organizējot darba aizsardzības pasākumus darba vietās. Grāmatas
elektroniskajā versijā (CD) pieejamie dokumentu paraugi ļauj tos ērti pielāgot un izmantot katra darba devēja vajadzībām. Līgumu teksti sagatavoti Microsoft Word formātā.

Edgars Korčagins un Liene Vancāne ir vieni no kompetentākajiem darba tiesību juristiem Latvijā, ar lielu praktisko pieredzi, kas sniedz grāmatai pievienoto vērtību un palīdzēs lasītājiem orientēties darba attiecību novitātēs, piemērošanā un to regulējuma labākā izpratnē.

Šo izdevumu LDDK (Latvijas Darba devēju konfederācijas) un LBAS (Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības) juristi iesaka izmantot kā praktisku palīglīdzekli juristiem, personāla speciālistiem, algu grāmatvežiem un jebkuram citam interesentam.

Papildu informācija un pasūtīšana www.infotilts.lv
e-pasts: info.tilts@inbox.lv; t.bistrova@tehnoinformlatvia.lv
tālr. + 371 24775776; 371 29502846

Nataļja Preisa - LBAS ES tiesību aktu un politikas dokumentu eksperte
Kaspars Rācenājs - LBAS Jurists, konsultants darba tiesisko attiecību jautājumos

Latvijas Republikas Satversmes 90.pantā ir noteikts, ka “Ikvienam ir tiesības zināt savas tiesības." Lai ikviens varētu realizēt šīs tiesības, ir izveidota interneta vietne www.likumi.lv, kurā ir pieejama jaunākā informācija par tiesību aktiem un to izmaiņām. Saskaņā ar portāla likumi.lv sniegto informāciju, Darba likums ir visvairāk skatītākais tiesību akts. Tas nozīmē, ka darba tiesības Latvijas iedzīvotājiem, gan darbiniekiem, gan darba devējiem, ir ļoti aktuāla tēma.
Tomēr ne vienmēr pietiek ar likuma izlasīšanu, lai zinātu, kā pareizi rīkoties praktiskās dzīves situācijās. Tāpēc ir patiess prieks par grāmatu “DARBA ATTIECĪBAS no A līdz Z”, kas ne tikai darba devējiem, bet arī darbiniekiem un arodbiedrībām palīdzēs labāk izprast un piemērot darba tiesību noteikumus.
Grāmatas lielā pievienotā vērtība ir konkrēti dokumentu paraugi, kurus grāmatas lietotājs var izmantot darba procesā. Būtiski, ka šī informācija ir pieejama vienkopus un ir viegli uztverama, kā arī ietver komentārus par attiecīgajām tēmām.
Materiāls lieliski piemin darba tiesību pamatlietas, kas minētas Darba likumā, tāpēc tā ir labs “starta komplekts,” kas noteikti būtu jāizlasa katram darba devējam Latvijā.

Andris Alksnis - Latvijas Darba devēju konfederācijas jurists, darba tiesību eksperts

Darba likums ir viens no tiem normatīvajiem aktiem, kurš vismaz kādā brīdi ietekmē gandrīz jebkuru no mums. Tā pilnvērtīga izpratne un piemērošanas specifika ir nepieciešama gan darba devējiem, gan darba ņēmējiem.
Tāpat kā jebkuri citi normatīvie akti, arī Darba likums nav konstants un tajā regulāri tiek veikti grozījumi, kas bieži vien ir vērsti uz darba devēju un darba ņēmēju interešu līdzsvarošanu un attīsta sociālo dialogu Latvijā. Līdz ar to šī grāmata nezaudē savu nozīmību un aktualitāti.
Edgars Korčagins un Liene Vancāne ir vieni no kompetentākajiem darba tiesību juristiem Latvijā, ar lielu praktisko pieredzi, kas sniedz grāmatai pievienoto vērtību un palīdzēs lasītājiem orientēties darba attiecību novitātēs, piemērošanā un to regulējuma labākā izpratnē.
Domāju, tā būs ļoti noderīgs informācijas avots juristiem, personāla speciālistiem, algu grāmatvežiem un jebkuram citam interesentam.

Saturs
1. Darbinieka pieņemšana darbā
1.1. Aptaujas lapa pretendenta piemērotības novērtēšanai
1.2. Iesniegums par pieņemšanu darbā un darba līguma noslēgšanu
1.3. Rīkojums par pieņemšanu darbā
2. Ārzemnieku nodarbināšana
2.1. Iesniegums ārzemnieka nodarbināšanai
2.2. Specialitātes (profesijas), kurās darbā var uzaicināt ārzemniekus
3. Darba līgums
3.1. Darba līgums
3.2. Vienošanās par grozījumiem darba līgumā
3.3. Darba līgumu uzskaites žurnāls
3.4. Rīkojums par darbinieka norīkošanu darba līgumā neparedzēta darba veikšanai
4. Darbinieka materiālā atbildība
4.1. Līgums par darbinieka materiālo atbildību
4.2. Līgums par darbinieka materiālo atbildību (nododot automašīnu)
4.3. Līgums par darbinieka materiālo atbildību (nododot zīmogus)
4.4. Līgums par darba mobilā tālruņa nodošanu un izmantošanu
4.5. Materiālo vērtību nodošanas un pieņemšanas akts
4.6. Automašīnas nodošanas un pieņemšanas akts
5. Darba kārtības noteikumi
5.1. Darba kārtības noteikumi
6. Komercnoslēpums
6.1. Vienošanās par komercnoslēpuma neizpaušanu
7. Darbinieka profesionālās darbības ierobežojums
7.1. Vienošanās par darbinieka profesionālās darbības ierobežojumu
8. Darba samaksa
8.1. Rīkojums par darba samaksas noteikšanu
8.2. Rīkojums par laika algas sistēmas organizēšanu
8.3. Rīkojums par akorda algas sistēmas organizēšanu
8.4. Rīkojums par jaunas darba samaksas sistēmas ieviešanu
8.5. Rīkojums par grozījumiem darba samaksas sistēmā
8.6. Izziņa par darba samaksu, valsts sociālās apdrošināšanas obligāto iemaksu veikšanu un darba attiecībām
8.7. Vienošanās par darba samaksas izmaksu ar pārskaitījumu
8.8. Darba samaksas aprēķins
8.9. Rīkojums par ieturējumu no darba samaksas, lai atlīdzinātu darba devējam radušos zaudējumus
8.10. Prasības pieteikums par zaudējumu atlīdzināšanu
9. Darbinieka nosūtīšana komandējumā
9.1. Rīkojums par darbinieka nosūtīšanu komandējumā
9.2. Piekrišana tādas personas nosūtīšanai komandējumā, kura ir jaunāka par 18 gadiem
10. Darbinieka profesionālā apmācība un kvalifikācijas paaugstināšana
10.1. Vienošanas par darbinieka profesionālo apmācību
11. Darbinieka atstādināšana no darba
11.1. Rīkojums par darbinieka atstādināšanu no darba
12. Darba kārtības noteikumu pārkāpums
12.1. Rīkojums par rakstisku paskaidrojumu sniegšanu
12.2. Akts par konstatēto darba kārtības pārkāpumu
12.3. Rīkojums par rājiena izteikšanu darbiniekam
13. Uzņēmuma pāreja citai personai
13.1. Informatīva vēstule par tiesību un pienākumu pāreju
13.2. Paziņojums par uzņēmuma pāreju
14. Darba laiks
14.1. Vienošanās par virsstundu darbu
14.2. Darba laika uzskaites tabula
14.3. Maiņu/darbu grafiks
14.4. Vienošanās par darbinieka nodarbināšanu virs darba līgumā noteiktā nepilnā darba laika
15. Atpūtas laiks
15.1. Rīkojums par darbinieka nodarbināšanu svētku dienā
15.2. Darbinieka iesniegums par papildu pārtraukuma piešķiršanu
15.3. Rīkojums par papildu pārtraukuma piešķiršanu darbiniekiem, kuri pakļauti īpašam riskam .
15.4. Atvaļinājumu grafiks
15.5. Rīkojums par pārtraukuma piešķiršanu bērna barošanai
15.6. Darbinieka piekrišana ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļas pārcelšanai uz nākamo gadu
15.7. Rīkojums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma pagarināšanu
15.8. Darbinieka iesniegums par atvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas
15.9. Rīkojums par atvaļinājuma piešķiršanu bez darba samaksas saglabāšanas
15.10. Darbinieka iesniegums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu
15.11. Rīkojums par bērna kopšanas atvaļinājuma piešķiršanu
15.12. Darbinieka iesniegums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu
15.13. Rīkojums par mācību atvaļinājuma piešķiršanu
15.14. Rīkojums par ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma piešķiršanu
16. Darba tiesisko attiecību izbeigšanās
16.1. Iesniegums par darba līguma uzteikumu
16.2. Rīkojums par darba līguma uzteikumu
16.3. Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu, pirms beidzies darbinieka uzteikuma termiņš
16.4. Rīkojums par darba līguma uzteikumu sakarā ar darbinieku skaita samazināšanu
16.5. Paziņojums par darbinieku kolektīvo atlaišanu
16.6. Vienošanās par darba tiesisko attiecību izbeigšanu
16.7. Izziņa par darba attiecībām
16.8. Par darba līguma uzteikumu saistībā ar piedāvātajiem darba līguma grozījumiem
16.9. Par piekrišanas pieprasījumu darba līguma uzteikumam

17. Darba koplīgums
17.1. Iesniegums par darba koplīguma noslēgšanu
17.2. Pilnvara
17.3. Darbinieku kopsapulces (konferences) darba koplīguma apstiprināšanai protokols
17.4. Darba koplīgums
17.5. Vienošanās par grozījumiem darba koplīgumā
18. Individuālie darba strīdi
18.1. Vienošanās par individuālo darba strīdu komisijas izveidošanu
18.2. Iesniegums par individuālo darba strīdu
18.3. Individuālo darba strīdu komisijas lēmums
18.4. Iesniegums par izpildraksta izsniegšanu
18.5. Prasības pieteikums par darba tiesisko attiecību uzteikuma atzīšanu par prettiesisku un darba samaksas piedziņu
19. Kolektīvie darba strīdi
19.1. Iesniegums par kolektīvo tiesību strīdu
19.2. Kolektīva tiesību strīda domstarpību protokols
19.3. Izlīgšanas komisijas lēmums kolektīvajā tiesību strīdā
19.4. Vienošanās par kolektīvā interešu strīda atrisināšanu ar samierināšanas metodi
19.5. Vienošanās par kolektīvā tiesību strīda nodošanu šķīrējtiesai
19.6. Vienošanās par izlīgšanas komisijas izveidošanu
20. Profesiju klasifikators
21. Darba vides iekšējā uzraudzība
21.1. Pasākumu plāns darba aizsardzības jomā
21.2. Darba vietas vai darba veida pārbaude un tajā esošo darba vides faktoru noteikšana un to novērtēšana
21.3. Rīkojums par personas noteikšanu, kura atbildīga par darba aizsardzību
21.4. Darba vides faktori un darbi, kuriem aizliegts pakļaut un kuros aizliegts nodarbināt grūtnieces un sievietes, kuras baro bērnu ar krūti
21.5. Darba vides faktori un darbi, kas grūtniecēm un sievietēm, kuras baro bērnu ar krūti, var radīt risku drošībai un veselībai
22. Obligātā veselības pārbaude
22.1. Rīkojums par darbinieku nosūtīšanu uz periodisko obligāto veselības pārbaudi
22.2. Darbinieku saraksts, kas pakļauti veselībai kaitīgiem darba vides faktoriem un darbam īpašos apstākļos
22.3. Obligātās veselības pārbaudes karte
22.4. Līgums par darbinieku obligāto veselības pārbaužu veikšanu
22.5. Darbu saraksts un obligāto veselības pārbaužu biežums personām, kuras nodarbinātas darbā, kas saistīts ar iespējamu risku citu cilvēku veselībai
22.6. Personas medicīniskā grāmatiņa
23. Nodarbināto apmācība darba aizsardzības jautājumos
23.1. Rīkojums par norīkošanu par darba aizsardzības speciālistu
23.2. Darba aizsardzības ievad apmācība
23.3. Darba aizsardzības instruktāžas darba vietā
23.4. Darba aizsardzības instrukcijas satura un struktūras paraugs
23.5. Ievad instrukcija
23.6. Instrukcija darbam ar datoru
23.7. Vieglās automašīnas vadītāja instrukcija
23.8. Ugunsdrošības instrukcija
24. Individuālie aizsardzības līdzekļi
24.1. Rīkojums par individuālo aizsardzības līdzekļu izsniegšanu
24.2. Darba vides riski, kuru novēršanai lietojami aizsardzības līdzekļi
24.3. Darbi, kuros lietojami atbilstoši individuālie aizsardzības līdzekļi
24.4. Individuālie aizsardzības līdzekļi
25. Drošības zīmes darba vietās
25.1. Signālkrāsojuma nozīme
25.2. Darba vietās lietojamās drošības zīmes
25.3. Darba vietās lietojamie roku signāli
26. Nodarbināto uzticības personas
26.1. Līgums par nodarbināto uzticības personu skaitu
26.2. Nodarbināto uzticības personu ievēlēšanas sapulces protokols
26.3. Ieteicamais uzticības personu skaits atbilstoši nodarbināto skaitam uzņēmumā
27. Nelaimes gadījumu darbā izmeklēšanas un uzskaites kārtība
27.1. Rīkojums par nelaimes gadījuma izmeklēšanu
27.2. Akts par nelaimes gadījumu darbā
27.3. Atzinums par nelaimes gadījumā darbā cietušā nāves iespējamo saistību ar darba apstākļiem
27.4. Paziņojums par darba devēja zaudējumiem sakarā ar nelaimes gadījumu darbā
27.5. Nelaimes gadījumu darbā uzskaites žurnāls