Letonica Nr 37

Iegadāties internetā

1,79

Letonica Nr 37
Par preci
Plaukta cena 1,99 €
Kategorija: Filoloģija, literatūras teorija
Autors
Izdevējs LU Literatūras, Folkloras un Mākslas institūts

RAKSTI:
Stephan Kessler Report on Georg Mancelius’s German-Latvian Ten Conversations (1638) [Ziņojums par Georga Manceļa vācu un latviešu valodā rakstīto darbu “Desmit sarunas” (1638)]
Julija Boguna. Translation and Nation Building: Garlieb Merkel’s “Volk” and Its Canonization in Herrnhutian and Young Latvian Writings [Tulkojums un nācijas veidošana: Garlība Merķeļa “tauta” un tās kanonizācija hernhūtiešu un jaunlatviešu darbos]
Ginta Pērle-Sīle. Palsmanes mācītāja Frīdriha Daniela Vāra sabiedriskā, literārā un folkloristiskā darbība 18. un 19. gs. mijā
Liina Lukas. Die Geburt der estnisch- und lettischsprachigen Lyrikaus dem Geiste des Liedes [Igauņu un latviešu valodā sacerētās dzejas dzimšana no dziesmas gara]
Kārlis Cīrulis. Singing a Nation: The Latvian Song Festival as an Intercultural Medium for National Identity [Sadziedot nāciju: latviešu dziesmu svētki kā nacionālās identitātes starpkultūru medijs]
Mārtiņš Boiko. Dziesmu virknes. Problēma un fenomena refleksija 19. un 20. gadsimta pētnieciskajā literatūrā
Zigrīda Frīde. 19. gadsimta stāstniecības žanra attīstība latviskās identitātes meklējumu ceļos
Lilija Limane. Stāsts par grāfieni Genovevu kā triviālliteratūras sacerējums
Pauls Daija, Benedikts Kalnačs. 19. gadsimta literāro procesu kontinuitāte populārās kultūras perspektīvā
Kristīne Ante. Starp dievišķo un pasaulīgo: diskusijas par 19. un 20. gadsimta mijas sabiedrisko morāli Latvijas kristīgajos preses izdevumos
Ivanda Bērziņa. Vācu zemnieki – kolonisti Latvijas teritorijā (1905.–1939. gads)
Kristina Jõekalda. Heritage, Patrimony or Legacy? Baltic German and Estonian Cultural Dialectic in Facing the Local Past [Mantojums, patrimonijs vai novēlējums? Vācbaltiešu un igauņu kultūras dialektika vietējās pagātnes izvērtējumā]

JAUNĀKĀS LITERATŪRAS APSKATS:
Gundega Zēhauza. Mūža darbs – nākamībai [Gundega Grīnuma. Viņpus Alpiem. Rainis un Aspazija Kastaņolā. Jaunatklāti tuvplāni]
Baiba Bela. Atmiņu saskarsmes horizontus meklējot [Piederēt un atšķirties: romu, krievu un latviešu dzīvesstāsti Latvijā. Zin. red. Vieda Skultāne]
Guntis Šmidchens. Aizpagājušā gadsimta beigas Latvijā, no Jaunā laika – 20. gadsimta – beigu perspektīvas [Benedikts Kalnačs, Pauls Daija, Eva Eglāja-Kristsone, Kārlis Vērdiņš. Fin de siecle literārā kultūra Latvijā]
Kristiāna Ābele. Baltijas vācu glezniecība un latviešu rakstniecība biogrāfiskā diptihā [Edvarda Šmite, Pauls Daija. Johans Heinrihs Baumanis]

Veikali, kuros šī grāmata ir plauktā