Tūrisma mārketings

Iegadāties internetā

23,57

Tūrisma mārketings
Par preci
Plaukta cena 27,73 €
Kategorija: Ekonomika, uzņēmējdarbība
Autors Freijers V.
Izdevējs Biznesa augstskola Turība
Izdošanas gads 2011
ISBN 9789984828534

Šī grā­ma­ta ir bū­tisks pie­ne­sums Lat­vi­jas tū­ris­ma stu­den­tu, uz­ņē­mē­ju un ci­tu in­te­re­sen­tu iz­prat­nes vei­do­ša­nā gan par tū­ris­ma mār­ke­tin­ga te­orē­tis­ka­jiem, gan prak­tis­ka­jiem as­pek­tiem. Sis­te­mā­tis­kums mār­ke­tin­ga pār­val­dī­bas pro­ce­sa iz­klās­tā ļaus grā­ma­tas la­sī­tā­jiem ap­gūt mūs­die­nu mār­ke­tin­ga plā­no­ša­nu un re­ali­zē­ša­nu, sā­kot no ide­jas, tir­gus iz­pē­tes un pie­mē­ro­tā­ko mār­ke­tin­ga stra­tē­ģi­ju no­teik­ša­nai līdz mār­ke­tin­ga pa­sā­ku­mu iz­vē­lei, to īs­te­no­ša­nai un re­zul­tā­tu kon­tro­lei.

Saistītās preces