Models search
Type
All
Model
Spēles un rotaļlietas
Grāmatas
Kancelejas preces
Idejas dāvanām
Mājoklim un vaļaspriekam
Produkti bez kategorijas
Ezotērika

Reģistrējies un iepērcies par 10% lētāk

Agni Jogas Skaldnes 1

9,99 €
Reģistrētiem pircējiem 8.99 €
Pēdējie eksemplāri!
-
+

Pēc sa­vas struk­tū­ras cil­vēks ir ugu­nī­ga būt­ne. Pa­ti ner­vu sis­tē­ma ir va­du tīkls, kas nes or­ga­nis­ma elek­tro­nis­kos im­pul­sus. Kat­ra šū­na ir elek­tris­kā ba­te­ri­ja. Ta­ču at­šķi­rī­ba starp ie­deg­tiem un snau­do­šiem cen­triem ir lie­la. Ag­ni Jo­ga ir ceļš, kā pa­āt­ri­nā­ti ie­degt cen­trus, ugu­nī­gais ceļš augš­up­vir­zī­bai pa ga­ra va­re­nī­bas kāp­nēm.” Tā teikts grā­ma­tā.

“Ag­ni Jo­gas Skald­ņu” 1.sē­ju­mā ap­ko­po­ti Ni­ko­la­ja Rē­ri­ha skol­nie­ka Bo­ri­sa Ab­ra­mo­va pie­rak­sti, ku­rus viņš veicis1960.ga­dā. To pa­ma­tā ir Augst­ākā Avo­ta sū­tī­tās do­mas, un to sa­turs pa­līdz la­bāk iz­prast un iz­man­tot dzī­vē Dzī­vās Ēti­kas Mā­cī­bā jeb Ag­ni Jo­gā ie­tver­tās zi­nā­ša­nas.

Kā at­rast ce­ļu uz Augst­āko Avo­tu un sa­tikt Sko­lo­tā­juā Kā uz­zi­nāt dzī­ves jē­gas no­slē­pu­muā Kā at­tīs­tīt un pār­val­dīt sa­vu psi­his­ko ener­ģi­juā Kā kļūt ne­uz­va­ra­mamā Uz šā­diem un ci­tiem ļo­ti bū­tis­kiem jau­tā­ju­miem ie­spē­jams gūt at­bil­des jaun­ajā kla­jā nā­ku­ša­jā grā­ma­tā.

Grā­ma­tas “Ag­ni Jo­gas Skal­dnes” ie­va­dā past­ās­tīts par šī dar­ba tap­ša­nas ap­stāk­ļiem:
“In­for­mā­ci­ja pa­ras­ti pie­nā­ca nak­tī, to va­ja­dzē­ja tū­līt pat fik­sēt uz pa­pī­ra, jo blī­vais fi­zis­kais ap­valks ne­spēj il­gi sa­gla­bāt at­mi­ņā smal­kos Augst­āko Sfē­ru Pie­skā­rie­nus. Šā­du ko­lo­sā­lu slo­dzi kat­ru nak­ti ga­du des­mi­tiem il­gi ir grū­ti iz­tē­lo­ties. Šo pro­ce­su var no­saukt par va­roņ­dar­bu.”

ISBN 9789984782317
Izdošanas gads 2007
Izdevējs Vieda