Models search
Type
All
Model
Spēles un rotaļlietas
Grāmatas
Kancelejas preces
Idejas dāvanām
Mājoklim un vaļaspriekam
Produkti bez kategorijas
Grāmatvedība

Reģistrējies un iepērcies par 10% lētāk

Iespējamie saimnieciskās un komercdarbības līgumu paraugi

Grāmata ietverti 156 Iespējamie saimnieciskās un komercdarbības līgumu un pavaddokumentu paraugi. Tie sakārtoti 12 nodaļās un aptver dažādas praktiskās uzņēmējdarbības jomas. Izdevums paredzēts uzņēmumu un firmu vadītājiem, personāldaļu vadītājiem, juristiem, grāmatvežiem, kā arī visiem, kam savā darbībā jāsaskaras ar līgumdokumentiem. SATURS I. Pirkuma–pārdevuma, maiņas, piegādes, dāvinājuma un uztura līgumi Preces pirkuma līgums (ar pārdevēja interešu aizsardzības elementiem) Preces pirkuma līgums (ar pircēja interešu aizsardzības elementiem) Preces pārdošanas līgums Pirkuma–pārdevuma līgums Pārdošanas līgums (Latvijas pārdevējs pārdod preci ārzemju pircējam un nosūta preci uz trešajām valstīm) Zivju produkcijas pirkuma–pārdevuma līgums (Anglijas pārdevējs un Latvijas pircējs) Specifikācija Bartera kontrakts (maiņas līgums) Aģentvienošanās Līgums par preces piegādi ar atlikto maksājumu Preces pārdošanas līgums ar atlikto maksājumu pret pircēja iesniegto ķīlu Ķīlas līgums (nodrošinājums, pārdodot ar atlikto maksājumu) Līgums par preces izgatavošanu un piegādi (ar piegādātāja interešu aizsardzības elementiem) Līgums par preces glabāšanu sausajā noliktavā Pakalpojumu tarifi (darbs pēc variantiem) Līgums par produkcijas transportēšanu un glabāšanu noliktavā vai saldētājā Izejvielu pārdošanas līgums (izejvielas atrodas pircēja noliktavā, bet ir pārdevēja īpašums) Izejvielu glabāšana nākamā pircēja noliktavā Pretenzija par preces zemo kvalitāti Iepriekšējs paziņojums par pretenziju Galīgā pretenzija Pārdevēja pretpriekšlikums Pircējs noraida pārdevēja pretpriekšlikumu Arbitrāžas lēmums Pretenzija sakarā ar iekārtu importu Pretenzija sakarā ar lauzto urbjmašīnas daļu nomaiņu Pretenzija tiek pieņemta. Izgatavotājs lūdz pārskatīt prasības summu Paziņojums par neiespējamību pārskatīt prasības summu Piekrišana samaksāt prasības summu. Pieprasa informāciju par maksājuma veidu Norādījumi samaksai Pretenzija par iepakojuma neatbilstību Pretenzija par to, ka pircējs nav paziņojis pārdevējam gaidāmo kuģa pienākšanas laiku iekraušanas ostā Izlīgums parāda saistību noregulēšanai II. Nekustamā īpašuma pirkums un maiņa Zemesgabala pirkuma līgums Ēkas pirkuma līgums Ēkas un zemesgabala domājamās daļas pirkuma līgums Dzīvokļa pirkuma līgums Līgums par ēkas pirkumu uz nomaksu Dzīvokļa līzinga pirkuma līgums (līzinga līgums) Dzīvokļa pirkuma līgums trešās personas interesēs (līzinga līguma pielikums) Ēkas pirkuma priekšlīgums Rokasnaudas līgums (pērkot nekustamo īpašumu) Ēkas atpakaļpirkuma līgums (nodrošinot pārdevēja finanšu saistības pret pircēju) Dzīvokļa opcijas pirkuma līgums Dzīvokļa pirkuma līgums Privatizēta nekustamā īpašuma pirkuma līgums ar pirmpirkuma tiesībām Iesniegums (atteikums no zemesgabala pirmpirkuma tiesībām) Uztura līgums (ēkas atsavinājums ar mūža uztura nosacījumu) Vienošanās par pirkuma līguma atcelšanu Ēkas pieņemšanas–nodošanas akts Dzīvokļu maiņas līgums Pilnvarojuma līgums nekustamā īpašuma pārdošanai III. Nekustamā īpašuma noma, īre un patapinājums Ēkas nomas līgums Nedzīvojamo telpu nomas līgums (ar nomnieka interešu aizsardzības elementiem) Nedzīvojamo telpu nomas līgums (ar iznomātāja interešu aizsardzības elementiem) Nedzīvojamo telpu nomas līgums (pakāpeniski nododot telpas nomā un piešķirot iznomāto telpu pirmpirkuma tiesības gadījumā, ja iznomātājs tās pārdod) Dzīvojamās telpas īres parauglīgums Līgums par nedzīvojamo telpu nomu ražošanas organizācijai Līgums par nedzīvojamo telpu nomu mazumtirdzniecības veikala iekārtošanai (ar līguma reģistrāciju Zemesgrāmatā, pirmtiesībām uz jauna līguma slēgšanu, ar iespēju nodot telpas apakšnomā, pienākumu veikt remontu, pārvērtēt iznomāto platību un nomas maksu pēc remonta) Kioska nomas līgums (ar iznomātāja interešu aizsardzības elementiem) Zemesgabala nomas līgums (garāžas celtniecībai) Nedzīvojamo telpu apakšnomas līgums Nedzīvojamo telpu nodošanas-pieņemšanas akts Sporta zāles nomas līgums Līgums par zemesgabala nomu autostāvvietas ierīkošanai Vienošanās par grozījumiem un papildinājumiem nomas līgumā Vienošanās par nomas līguma darbības termiņa pagarināšanu Prasība izbeigt nomas līguma noteikumu pārkāpumus Vienošanās par nomas līguma atcelšanu Paziņojums par nomas līguma laušanu pirms termiņa Pilnvarojuma līgums nomas līguma slēgšanai Pārtikas preču kioska nomas tiesību pirkuma līgums Dzīvokļa patapinājuma līgums Nedzīvojamo telpu nomas tiesību pirkuma līgums Vienošanās par nomas līguma pārjaunojumu iznomātāja maiņas gadījumā Dzīvojamo telpu īres līgums Līgums par dzīvojamo telpu īri īrnieka darbinieku vajadzībām Telpu pieņemšanas-nodošanas akts Izlīgums par savstarpēju pretenziju noregulēšanu, nomājot ēku Zemesgabala patapinājuma līgums IV. Pareizas nomas attiecības Iekārtas nomas līgums Līgums par iekārtas nomu pakalpojumu sniegšanai Iznomātās iekārtas nodošanas akts Akts par iznomātās iekārtas bojājumiem Līgums par iekārtas nomu ar izpirkuma tiesībām Datora nomas līgums Līgums par stenda nomu izstādes laikā Vieglās automašīnas īres līgums Automašīnas nomas līgums (darbinieka automašīnas iznomāšana savam darba devējam) Līgums par autobusa nomu tūrisma braucienam Kravas automašīnas nomas līgums Iznomātās automašīnas nodošanas–pieņemšanas akts Līgums par kuģa nomu kopā ar apkalpi (demise-charter) V. Nekustamā īpašuma pārvaldīšana un kopīga izmantošana, dāvinājums un mantošana Līgums par dzīvojamās ēkas pārvaldīšanu, uzturēšanu un apsaimniekošanu Līgums par nekustamā īpašuma kopīgu izmantošanu Līgums par namīpašuma izmantošanas kārtības noteikšanu Līgums par servitūta noteikšanu Bezpeļņas organizācijas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dibināšanas līgums Bezpeļņas organizācijas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības dibināšanas sapulces protokols Bezpeļņas organizācijas dzīvokļu īpašnieku kooperatīvās sabiedrības statūti Prasības pieteikums par ceļa servitūta noteikšanu Ēkas pārvaldīšanas līgums Pilnvara ēkas pārvaldīšanai bez atsavināšanas tiesībām Pilnvara nekustamā īpašuma pārvaldīšanai ar tiesībām slēgt nomas līgumu Darba līgums ar santehniķi Darba līgums ar sētnieku Darba līgums ar biroja telpu apsargu Līgums par tiesību ierobežošanu atsavināt nekustamo īpašumu Ēkas mantojuma līgums Dzīvokļa dāvinājuma līgums (atlīdzības nozīmē par izdarītiem pakalpojumiem) Ēkas un zemesgabala dāvinājuma līgums VI. Nekustamā īpašuma celtniecība un remonts Uzņēmuma līgums par pārtikas kiosku celtniecību Uzņēmuma līgums par biroja telpu remontu Līgums par kopsadarbību noliktavu telpu celtniecībā Celtniecības darbu pieņemšanas–nodošanas akts Remontdarbu pieņemšanas–nodošanas akts (___ posmā) Izdevumu tāme ēkas pārplānošanai Akts par ēkas nodošanu ekspluatācijā Līgums par celtniecības darbu kompleksa veikšanu (ar pasūtītāja interešu aizsardzības elementiem) Vienošanās par neatdalāmu uzlabojumu izdarīšanu un remontdarbu veikšanu VII. Līgumi komercdarījumiem un darījumiem ar banku starpniecību Frančaizinga līgums (par sadarbību, iekārtu pirkšanu–pārdošanu un tiesību nodošanu, izmantojot preču zīmi)190 Finanšu līzinga līgums Atgriezeniskā līzinga līgums Operatīvā līzinga līgums Starptautiskā finanšu līzinga līgums Aizdevuma līgums Faktoringa līgums Līgums par faktoringa operācijas veikšanu Maksājumu garantija Pretgarantija Bankas garantija Līgums par naudas līdzekļu pārvaldīšanu (trasta līgums) Norēķinu konta atvēršanas un apkalpošanas līgums Darījuma konta apkalpošanas līgums Kredītvēstules izdošanas pieteikuma paraugs Neatsaucamas dokumentārās kredītvēstules paraugs Līgums par parāda saistību prasījuma tiesību nodošanu (cesijas līgums) Ķīlas līgums par nekustamā īpašuma ieķīlāšanu bez tā nodošanas kreditora valdījumā (hipotēka) Aizdevuma līgums ar dzīvokļa ķīlas nodrošinājumu Līgums par reklāmas pakalpojumiem Līgums par piedalīšanos izstādē–gadatirgū Līgums par pasūtītāja izejvielu pārstrādi Vienošanās par parāda segšanu ar izgatavoto produkciju Līgums par parāda segšanu ar izgatavoto produkciju VIII. Tiesisko attiecību rašanās un realizācija no atdošanas līgumiem Aizdevuma līgums starp firmu un tās dibinātāju Aizdevuma līgums ar ķīlas nodrošinājumu Automašīnas patapinājuma līgums Glabājuma līgums IX. Jaunrades darbības līgumi Preču zīmes licences līgums Licences vienošanās Know-How nodošanas līgums Līgums par zinātniski tehniskās produkcijas radīšanu Darbu kalendārais plāns zinātniski tehniskās produkcijas radīšanai (nodošanai) Vienošanās protokols par līgumcenu zinātniski tehniskajai produkcijai Zinātniski tehniskās produkcijas pieņemšanas–nodošanas akts Izdevniecības līgums Ražotāja un izgudrojuma autora sadarbības līgums Autorlīgums par pasūtīto darbu Pasūtītā autordarba pieņemšanas–nodošanas akts X. Līgumi tiesisko attiecību realizēšanas jomā, kas rodas no svešu lietu pārziņas Komisijas līgums Pilnvarojuma līgums (uzdevuma) Konsignācijas līgums Distribūcijas līgums Universālā pilnvara Latvijas un ārvalstu firmu vienošanās par savstarpējo interešu pārstāvību XI. Līgumi kopsadarbības jomā Nodomu protokols Nodomu protokols par zinātniski tehniskās produkcijas radīšanu (nodošanu) Nodomu protokols par kopuzņēmuma izveidošanu Firmu kopdarbības līgums XII. Saistību nodrošinājums Iekārtas ķīlas līgums (ieķīlātāja, ķīlas ņēmēja un noliktavas īpašnieka/glabātāja trīspusēja vienošanās) Galvojuma līgums Garantijas vēstule
Izdošanas gads 2012
Izdevējs Info Tilts
ISBN 2000002630807