Models search
Type
All
Model
Spēles un rotaļlietas
Grāmatas
Kancelejas preces
Idejas dāvanām
Dāvanu kartes
Produkti bez kategorijas
Grāmatvedība

Uzdevumu krājums finanšu grāmatvedībā un nodokļos

4,39 €
Reģistrētiem pircējiem 3.95 €
Pēdējie eksemplāri!
-
+
Mā­cī­bu grā­ma­ta ir prak­tisks pa­līg­lī­dzek­lis stu­den­tiem stu­di­ju kur­sā “Fi­nan­šu grā­mat­ve­dī­ba” un “No­dok­ļi”. Grā­ma­ta vei­do­ta tā, lai stu­den­ti pēc te­orē­tis­kā ma­te­ri­āla ap­gū­ša­nas va­rē­tu ap­ska­tīt prak­tis­kus ri­si­nā­ju­mus un pa­ši at­ri­si­nāt uz­de­vu­mus, kas pa­re­dzē­ti prak­tis­kam dar­bam. Tā­pat arī kat­ras no­da­ļas bei­gās do­ti jau­tā­ju­mi paš­kon­tro­lei, lai stu­den­tiem bū­tu ie­spē­ja pār­lie­ci­nā­ties par te­ori­jas ap­gū­ša­nu.
Autors Zariņa V., Medne A.
ISBN 978-9984-828-54-1
Izdošanas gads 2011
Izdevējs Biznesa augstskola Turība