Models search
Type
All
Model
Games and toys
Books
Stacionery
Gifts & Souvenirs
Produkti bez kategorijas
High school literature

Register and shop10% cheaper

Uzdevumu krājums ekonomikā.

Gaļina Skorobogatova

Latvijas skolēnu mācīšanās analīzes liecina, ka jauniešiem ekonomikas stundās

visvairāk patīk lietišķās spēles un situāciju analīzes, bet pirms ieskaitēm — uzdevumu

risināšana. Šis ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā saprast ekonomikas

likumsakarības un reizē pārliecināties, cik dziļi esi izpratis nozīmīgākās no tām un

kā spēsi tās pielietot konkrētajās situācijās. Tāpēc pozitīvi vērtējams ir autores  Ga-

ļinas Skorobogatovas veikums — izstrādātais uzdevumu krājums ekonomikā.

Uzteicams ir arī tas, ka autore nedublē jau esošās darba burtnīcas, bet izveidojusi

krājumu ar uzdevumiem, kas ļauj pārbaudīt ekonomikas standarta prasību apguvi,

gan arī ar augstākas grūtības pakāpes uzdevumiem, kas prasa pamatīgāku ekono-

mikas teorijas apguvi un nepieciešamību iegūtās zināšanas izmantot citos mācību

priekšmetos. Izstrādātajā krājumā ir daudz „netipisku” uzdevumu, kuru atrisinā-

šana it kā nav sarežģīta, bet prasa radošu domāšanu un labu ekonomikas teorijas

izpratni. Vairāku uzdevumu risināšanā iespējamas variatīvas atbildes, tāpēc tie var

rosināt plašas diskusijas mācību procesā un ļauj nostiprināt labāku izpratni par

ekonomikas teoriju — nevis kā aksiomu un dogmu apkopojumu, bet no situācijas

atkarīgu, bieži ļoti praktiski izmantojamu būtisku atziņu kopumu.

Ekonomikas skolotāji iegūst vēl vienu mācību līdzekli, kas nodrošinās iespēju

diferencēt ekonomikas mācību procesu. Skolēniem būs lielākas iespējas pārlieci-

nāties par labu ekonomikas teorijas apguvi, kā arī sagatavoties ekonomikas olimpiādēm

un eksāmeniem.

Mihails Siņicins

Author Skorobogatova G.
ISBN 978-9984-33-314-4
Year 2010
Publishing house Pētergailis