e-Shop

Top 10 books

09/19/2016 - 09/25/2016

News

"Architektur livländischer Gutshäuser” von Imants Lancmanis

 "Architektur livländischer Gutshäuser” von Imants Lancmanis

“Vidzemes muižu arhitektūra. Architektur livländischer Gutshäuser” von Imants Lancmanis ist eine Studie anlässlich der im Mai 2015 im Museum Cēsis (Wenden) eröffneten Ausstellung “Die livländische Ritterschaft und Lettland”.

Die reichlich bebilderte Ausgabe schildert das vielfältige kulturelle Erbe Livlands und die Architektur der Gutshäuser des Livländischen Ordens, der Vasallen des Erzbischofs zu Riga und des von ihnen abstammenden Adels.

02/29/2016 read more...

Latest 10 additions

 • 37.39

  43.99

  ES tiesības. II daļa. Materiālās tiesības

  Ševes K.

  Jaunums ES tiesības. II daļa. Materiālās tiesības

  Latvijai kā mazai Eiropas Savienības dalībvalstij ar ierobežotiem resursiem ir liels izaicinājums kvalitatīvi izpildīt Eiropas Savienības noteikumus. Tas prasa nemitīgi izglītot valsts ierēdņus Eiropas Savienības tiesību jautājumos. Taču līdz šim lasītājiem nav bijis iespējams latviešu valodā apgūt tādas Eiropas Savienības tiesības, kādas tās ir kopš Lisabonas līguma spēkā stāšanās 2009.gada decembrī. Tāpēc vispirms 2014.gadā klajā tika laista Tiesu namu aģentūras izdotā grāmata “Eiropas Savienības tiesības. I daļa. Institucionālās tiesības”. Tagad jaunā grāmata faktiski ir šīs minētās grāmatas turpinājums. Tāpat kā iepriekšējo arī šo grāmatu sagatavojis autoru kolektīvs – zinoši speciālisti ...

 • 24.64

  28.99

  Administratīvās tiesības. Mācību grāmata

  Autoru kolektīvs

  Jaunums Administratīvās tiesības. Mācību grāmata

  Monogrāfija “Administratīvās tiesības” ir mācību grāmata tiesību zinātņu studentiem un rokasgrāmata ikvienam juristam, kurā viegli uztveramā formā izklāstīti svarīgākie administratīvo tiesību temati: publiski tiesisko un privāttiesisko attiecību nošķiršana, subjektīvo publisko tiesību konstatēšanas priekšnoteikumi, rīcības brīvība un novērtējuma brīvība, valsts pārvaldes iekārta, valsts pārvaldes darbības formas (administratīvais akts, faktiskā rīcība, iekšējs lēmums u.c.) un to savstarpējā nošķiršana, valsts pārvaldes uzdevumu deleģēšana, pašvaldības, valsts dienests, administratīvo sodu tiesības, publisko lietu tiesības, valsts pārvaldes darbības kontrole, iesniegumu un informācijas atklātības regulējums. Katra temata izklāsts papildināts ar piemēriem, tostarp judikatūru, kā arī sniegts ieteicamās ...

 • 37.39

  43.99

  Krimināllikuma komentāri trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa)

  Autoru kolektīvs

  Jaunums Krimināllikuma komentāri trešā daļa (XVIII-XXV nodaļa)

  Iznākusi Krimināllikuma komentāru trešā, pēdējā grāmata: “Krimināllikuma komentāri. Trešā daļa (XVIII–XXV nodaļa). U.Krastiņš, V.Liholaja, D.Hamkova – Rīga: Tiesu namu aģentūra”. Salīdzinot ar divām iepriekš iznākušajām Krimināllikuma komentāru grāmatām (pirmā aptver I–VIII1  nodaļas, otrā – IX–XVII nodaļas komentārus), šī grāmata ir apjomīgāka. Tajā iepriekšējo grāmatu komentāru pieredzējušie autori, Latvijas Universitātes profesori Uldis Krastiņš un Valentija Liholaja tagad arī kopā ar docenti Diānu Hamkovu komentējuši Krimināllikuma XVIII–XXV nodaļu.  Tā kā autori savus  komentārus balstījuši uz Latvijas un starptautiskajiem tiesību aktiem, kā arī uz tiesu prakses atziņām, tad grāmatā atrodams apjomīgs izmantoto avotu ...

 • 28.04

  32.99

  Dialoga loma tiesas spriešanā

  Bārdiņš G.

  Jaunums Dialoga loma tiesas spriešanā

  Grāmata, kuras pamatā ir Dr.iur. Gata Bārdiņa promocijas darbs, veidota kā tiesas spriešanas rokasgrāmata. Tajā ietvertas atbildes uz daudziem ar tiesu darbu saistītiem jautājumiem – tostarp: kā noskaidrot lietā nozīmīgo informāciju; kā nonākt līdz taisnīgam lietas risinājumam; kā uzrakstīt pārliecinošu nolēmumu; kā samierināt procesa dalībniekus; kā padarīt tiesas efektīvākas; kā iemantot sabiedrības uzticēšanos? Grāmatā tiesas spriešana aplūkota no dialoga skatpunkta, balstoties uz zināšanām tiesību filozofijā, tiesību vēsturē, tiesību socioloģijā un tiesību teorijā, kā arī psiholoģijā un ekonomikā. Dialoģiskais skatījums, izpētes vispusīgums un starpdisciplinārais tvērums piešķir grāmatai gan teorētisku, gan praktisku ...

 • 30.59

  35.99

  Krimināllikuma komentāri otrā daļa (IX-XVII nodaļa)

  Krastiņš U., Liholja V.

  Jaunums Krimināllikuma komentāri otrā daļa (IX-XVII nodaļa)

  Ne visai sen Tiesu namu aģentūras izdotajai grāmatai “Krimināllikuma komentāri. Pirmā daļa (I–VIII1nodaļa)” nu iznācis turpinājums “Krimināllikuma komentāri. Otrā daļa (IX–XVII nodaļa)”. Tajā Latvijas Universitātes mācībspēki juridisko zinātņu doktori, profesori Valentija Liholaja un Uldis Krastiņš turpina komentēt nākošo Krimināllikuma  nodaļu pantus, kas aptver noziegumus pret cilvēci, mieru, kara noziegumus un genocīdu, noziegumus pret valsti, noziedzīgus nodarījumus pret dabas vidi, pret personu, tikumību, pret ģimeni un nepilngadīgajiem, kā arī citus. Autori, balstoties uz krimināltiesību teorijas atziņām, plaši izmantojuši arī judikatūru un tiesu praksi. Komentējot starptautiska rakstura noziegumus, analizēti arī attiecīgie starptautisko ...

 • 28.04

  32.99

  Krimināllikuma komentāri pirmā daļa (I-VIII nodaļa)

  Krastiņš U., Liholaja V.

  Jaunums Krimināllikuma komentāri pirmā daļa (I-VIII nodaļa)

  Tiesu namu aģentūra izdevusi Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras docētāju tiesību zinātņu doktoru profesores Valentijas  Liholajas un profesora Ulda Krastiņa sagatavoto grāmatu krimināltiesībās: “Krimināllikuma komentāri. I daļa (I–VIII1 nodaļa)”. Šajā darbā autori komentējuši Krimināllikuma Vispārīgās daļas pantus. Likuma normas un to piemērošana analizēta, balstoties gan uz teorētiskām nostādnēm, gan tiesu praksi. Tā kā Krimināllikumā (arī tā Vispārīgajā daļā) pēdējos gados vairākkārt izdarīti grozījumi un papildinājumi, tad šajā izdevumā tie vispusīgi analizēti, aplūkojot arī pašus pēdējos grozījumus Krimināllikumā 2015.gada nogalē. Līdzās tekstā dotajām norādēm uz izmantotajiem avotiem grāmatas beigās ...

 • 55.24

  64.99

  CPL komentāri. I daļa (1.-28.nod). 2.pap. izd.

  Autoru kolektīvs

  Jaunums CPL komentāri. I daļa (1.-28.nod). 2.pap. izd.

  Valsts akciju sabiedrība "Tiesu namu aģentūra" piedāvā Civilprocesa likuma komentāru I daļas otro izdevumu. Civilprocesa likuma 1.–28.nodaļas komentāri atsevišķā grāmatā pirmo reizi tika izdoti 2011.gadā, un ir pilnība izpārdoti. Pēc šīs grāmatas izdošanas Civilprocesa likumā ir izdarīti grozījumi ar vairāk nekā 20 likumiem. Visi šie daudzie grozījumi pieņemti ar mērķi pilnveidot civiltiesisko strīdu izskatīšanas kārtību, to lielākā daļa atzīstama par būtiskiem.        Laikā līdz 2015.gada beigām arī Satversmes tiesa vairākās lietās ir vērtējusi Civilprocesa likuma normu, tostarp šajā komentāru daļā ietverto normu, atbilstību Satversmei. Tāpat 5 gadu laikā attīstījusies civilprocesuālo ...

 • 10.11

  11.89

  Dzeja / Stihi
 • 13.34

  15.69

  Grēcīgā Ābeļdārza iela

  Dautija L.

  Jaunums_iesakām Grēcīgā Ābeļdārza iela

  Un nu šis mirklis ir klāt. Mirklis, kad viss pēkšņi sabrūk. Es to saprotu, un arī tu to saproti, jo iespied seju plaukstās. Mēs abi zinām, ka tūlīt zaudēsim. Viss, ko esam mēģinājuši pasargāt, – tas viss tūlīt sagāzīsies. Kāda ir sajūta, kad tavs mazais noslēpums pāraug tevi, tavu realitāti, visu tavu dzīvi un viss ko tu no sirds vēlies, - lai tas nekad nebūtu noticis... Lielbritānijas trilleru rakstnieces Luīzas Dautijas romāns stindzina jau no pirmajām lappusēm. Neganti ievelkošs un garantēti šokējošs.   Ivonna Kārmaikla ir veiksmīga sieviete – viņai ir ...

 • 8.49

  9.99

  Chasodei. Chasovoj kljuch

  Scherba N.

  Chasodei. Chasovoj kljuch

  Василиса - обычная земная девочка, живущая с бабушкой, - неожиданно узнает, что ее отец - влиятельный маг Эфлары, мира, построенного на особой часовой магии. Попав в страну часодеев, фей и лютов, Василиса оказывается в центре опасной игры. Даже друзья не могут понять, кто же она сама? Неумеха, ничего не знающая о своем происхождении? Шпионка, засланная отцом, чтобы заполучить трон? Или могущественная часовщица, которая умеет управлять временем и может спасти Землю и Эфлару от грядущего столкновения?

Great choice, high quality, extensive selection!

Grāmatu nams "Valters un Rapa" - the best place to buy books, stationery, games, craft and art supplies.

Although "Valters un Rapa" has more than 100 years of experience, the book house got it's new look, as it is today, after reconstruction. After reconstruction book house at Aspazijas Boulevard 24 got a new, modern interior with a public elevator, which encourages parents with prams as well as people with disabilities or wheelchairs, to visit and browse the shop freely.

Gramatu nams "Valters un Rapa" provides a wide assortment of books in Latvian, English, Lithuanian, German, Russian and other languages, stationery, craft and art supplies, pre-school teaching aids, souvenirs, maps and guides, greeting cards, games, stamps, CD's and DVD's.

You can get 15% off books, calendars, coins and other goods buying online, and free shipping around Riga for purchases over 25 euros.

We offer extensive selection, great campaigns and offers!